Search -- by map -- town name -- town-town -- pref.-pref. -- operators
Lazuli.Voyage
Popular!!! Sapporo - Hakodate Aomori - Tokyo Sendai - Tokyo Tokyo - Kyoto Tokyo - Osaka Tokyo - Hiroshima Tokyo - Takamatsu Osaka - Hiroshima Nagoya - Osaka Tokyo - Kanazawa Osaka - Kanazawa

A guide to bus ride // Sapporo ⇔ Hakodate

 • Sapporo ⇔ Yakumo Nanae Hakodate day&night 1+1+1 toilet
  Yunokawa onsen - Hakodate city center - Ferry terminal - Goryokaku train station - Hakodate north - Nanae - Ono - Mori - Yakumo - Oyachi - *Sapporo O-dori - *Sapporo train station (also *Sapporo O-dori) (* : see detail page)
  • Chuo Bus
  •  / Hokuto Kotsu
  •  / Donan Bus
  → bus stops and details of this service…
 • Sapporo ⇔ Hakodate day&night 1+1+1 2+2 toilet
  Kami-Yunokawa - Yunokawa onsen - Goryokaku park - Hakodate city center - Goryokaku train station - Hakodate north - Ono - Onuma - Outlet prak - Sapporo train station - Sapporo O-dori - Susukino
  • Hokkaido Bus
  → bus stops and details of this service…